สถาบันอุดมศึกษา (2)

สถาบันอุดมศึกษา

มีบทบาทเป็นต้นสังกัดของ “ครูพี่เลี้ยง” หรือ Coacher ในโครงการ WiL  ซึ่งเป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทภายใต้โครงการ WiL ซึ่งมีหลักการคือ “การศึกษาปริญญาโท โดยใช้งานเป็นบทเรียน” เพื่อสร้าง “นักวิจัยอุตสาหกรรม” ซึงนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ทั้งการทำงานและการวิจัยภายใต้สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขของอุตสาหกรรม และได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา ปวส. ในบางรายวิชา รวมทั้งช่วยดูแลนักศึกษา ปวส. ร่วมกับเจ้าหนาที่ซึ่งมีหน้าที่ดูแลนักศึกษา ปวส. โดยตรง

แนวทางการจัด “การศึกษาปริญญาโท โดยใช้งานเป็นบทเรียน”

 • นิสิต/นักศึกษาเข้าทำงานอย่างน้อย 4 เดือนในสถานประกอบการ โดยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดียวกันกับนักเรียน ปวส. เพื่อเรียนรู้หน้าที่การทำงานของ operator สร้างความคุ้นเคยกับผู้ร่วมงาน และปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโรงงาน
 • หลังจากนั้น นักศึกษาจะได้เรียนวิชา Production Process และ Total Process Control เพื่อวิเคราะห์ กระบวนการทำงาน และสามารถนำมาใช้หาหัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์
 • นักศึกษาถอดความรู้จากกระบวนการทำงานสะสมเป็นองค์ความรู้ให้กับตนเองเพื่อเตรียมสำหรับทำวิทยานิพนธ์และองค์ความรู้บางส่วนจะถูกพัฒนาออกมาเป็นสื่อการสอนต่าง เช่น  powerpoint video เพื่อนำมาใช้สอนนักศึกษา ปวส.ในบางวิชา ตามหัวข้อที่กำหนด ถือเป็นการฝึกถ่ายทอดความรู้ การนำเสนอ เสริมสร้างความเข้าใจ
 • การเรียนตามหลักสูตรในวิชาบรรยาย อาจทำได้โดยอาจารย์ไปสอนที่โรงงาน หรือ นักเรียนมาเรียน แบบ block ที่มหาวิทยาลัย หรือ เรียนวันเสาร์อาทิตย์ และอาจใช้การถอดความรู้เนื้อหาวิชาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกระบวนการผลิต และบรรยาย และทำรายงานส่งเป็นคะแนน
 • อาจารย์ ประจำวิชา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะได้รับการบริการอำนวยความสะดวกในการเข้าโรงงาน เพื่อเรียนรู้ ระบบอุตสาหกรรม ร่วมให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้คำปรึกษากับนิสิต/ นักศึกษาในประเด็นวิศวกรรมในกระบวนการผลิต
 • นักศึกษาจะได้รับความรู้ด้านการบริหารการผลิต จากวิศวกรของโรงงาน หรือ ผู้ควบคุมงาน
  ความรู้ทางเทคนิค และความรู้ทางการผลิต จะทำให้นักศึกษาเข้าใจโจทย์ ทางเทคนิค ของกระบวนการผลิตที่นักศึกษาเกี่ยวข้อง เช่น ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลิตภาพ การลดของที่ไม่ได้มาตรฐานในกระบวนการ การออกแบบและทดสอบ  เป็นต้น
 • หัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท โดยจะผ่านการหารือร่วมกันระหว่าง นักศึกษา โรงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเป็นโจทย์ทางเทคนิคของกระบวนการผลิตที่นักศึกษาเกี่ยวข้อง รวมทั้งประเด็นของขอบเขตการทำวิทยานิพนธ์ ข้อจำกัดของกระบวนการผลิต ความลับอุตสาหกรรม และการลงทุน
 • กรอบการทำงานต้องได้รับการอนุมัติจากโรงงาน กรอบวิชาการต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาและ/หรือบัณฑิตวิทยาลัย
 • การทำวิทยานิพนธ์เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3 ซึ่งการดำเนินการวิจัยจะได้รับการสนับสนุนจากโรงงานและวิศวกรควบคุมงาน และจากคณะ/ภาควิชาในกรณีที่ต้องให้เครื่องมือบางอย่างที่ไม่มีในสถานประกอบการ
 • โดยวิธีนี้ นักศึกษาจะจบการศึกษาได้ตามกำหนดของหลักสูตร และวิทยานิพนธ์ก็จะมีคุณภาพ และคุณค่า ควรแก่การตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการหรือการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ เพราะ เป็นปัญหาจริงและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีผลทดลอง ภายใต้เงื่อนไขจริง

กระบวนการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับครูพี่เลี้ยง

สิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับตลอดเวลาในโครงการ 2 ปี

 • ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เดือนละ 15,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโทตลอด 2 ปีการศึกษา
 • ที่พักใกล้สถานประกอบการ และรถรับส่งระหว่างสถานประกอบการ – ที่พัก
 • ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพเบื้องต้น

ผลลัพธ์ที่คาดหวังให้เกิดขี้นกับนักศึกษาและสถาบันการศึกษา

 1. นักศึกษามีความรู้ในกระบวนการอุตสาหกรรม มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในอุตสาหกรรม
 2. นักศึกษามีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรม 2 ปี ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับการเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างเดียว
 3. นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าทำวิทยานิพนธ์
 4. นักศึกษาที่จบแล้วการศึกษาแล้วได้รับโอกาสในการเข้าทำงานร่วมกับสถานประกอบการ
 5. อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ มีประสบการณ์วิจัยในอุตสาหกรรม
 6. เกิดความร่วมมือระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ นำไปสู่การเป็นที่ปรึกษาและอาจได้รับงานร่วมวิจัยกับภาคเอกชนในอนาคต
 7. แก้ปัญหา mismatch ของการศึกษาและการลงทุนวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนของประเทศ

บทบาทหน้าที่ของสถาบันการศึกษา

 1. กำหนดคุณสมบัติและสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปฏิบัติหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงประจำสถานประกอบการ โดยดำเนินการร่วมกับ สวทน. และสถานประกอบการ
 2. บริหารจัดการด้านการศึกษาระดับปริญญาโทของนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง รวมทั้งสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในสถานประกอบการจนจบการศึกษา
 3. ร่วมกับ สวทน. จัดให้มีการศึกษากระบวนการของ “Total Process Control”
  แก่ครูพี่เลี้ยงที่สอดคล้องกับหน้างานจริง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้บริหารจัดการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ manufacturing process ในหลักสูตรปริญญาโท
 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาโทปฏิบัติงานในสถานประกอบการในตำแหน่ง
  ที่สถานประกอบการมอบหมาย โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ในการทำงานโดยตรงตลอดระยะเวลาโครงการจนจบการศึกษา
 5. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาโทถอดบทเรียนและองค์ความรู้
  ในสถานประกอบการ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ในระดับปฏิบัติการ ให้แก่นักศึกษา WiL
 6. ร่วมประเมินผลการดำเนินโครงการในภาพรวม อันนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรนักวิจัยอุตสาหกรรมระดับปริญญาโท

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

♦ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 • ความร่วมมือกับสถานประกอบการ: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
 • คณะ/สาขาวิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ปีที่เข้าร่วมโครงการ: ปีการศึกษา 2556
 • เว็บไซต์https://engineering.rmutl.ac.th/

 

♦ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ความร่วมมือกับสถานประกอบการ: บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
 • คณะ/สาขาวิชา: คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร และวิศวกรรมอาหาร
 • ปีที่เข้าร่วมโครงการ: ปีการศึกษา 2558
 • เว็บไซต์http://www.agro.ku.ac.th/

 

♦ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • ความร่วมมือกับสถานประกอบการ: บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 • คณะ/สาขาวิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • วามร่วมมือกับสถานประกอบการ: บริษัท ชิน-เอทซุซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • คณะ/สาขาวิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • ปีที่เข้าร่วมโครงการ: ปีการศึกษา 2560
 • เว็บไซต์http://www.engineer.rmutt.ac.th/

 

♦ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • ความร่วมมือกับสถานประกอบการ: บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 • คณะ/สาขาวิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
 • ปีที่เข้าร่วมโครงการ: ปีการศึกษา 2560
 • เว็บไซต์http://engineer.msu.ac.th/thai/

 

♦ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • ความร่วมมือกับสถานประกอบการ: บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 • คณะ/สาขาวิชา: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ปีที่เข้าร่วมโครงการ: ปีการศึกษา 2560
 • เว็บไซต์https://www.kmutnb.ac.th/

 

♦ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ความร่วมมือกับสถานประกอบการ: บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • คณะ/สาขาวิชา:  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีเทคนิค
 • ปีที่เข้าร่วมโครงการ: ปีการศึกษา 2560
 • เว็บไซต์:  http://web.sc.chula.ac.th/

 

♦ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • ความร่วมมือกับสถานประกอบการ: บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • คณะ/สาขาวิชา:  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ปีที่เข้าร่วมโครงการ: ปีการศึกษา 2560
 • เว็บไซต์:  http://www.eng.ubu.ac.th/home/