ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการ WiL ปี 2561 รอบที่ 1

  • สถานประกอบการ: บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  • จำนวน: 34 คน  

  • วัน เวลา และสถานที่สอบ:  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 2 แล้ว โดยแจ้งผ่านfacebook และ เว็บไซต์โครงการ