กิจกรรมไหว้ครูของนักศึกษา WiL-GOODYEAR ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

การเข้าร่วมกิจกรรม พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
ไหว้ครูเเละรับขวัญนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ของนักศึกษา
โครงการ WiL-GOODYEAR 

  • เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ซึ่งเป็นต้นสังกัดของนักศึกษา ปวส. โครงการ WiL-GOODYEAR ได้จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ไหว้ครูเเละรับขวัญ นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น และในโอกาสนี้ นักศึกษาโครงการ WiL-GOODYEAR จำนวน  2 ชั้นปี คือ ระดับชั้น ปวส. 1 และ ปวส. 2 ได้ร่วมกันจัดทำพานไหว้ครูและเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับนักศึกษาทั้งหมดของวิทยาลัยอย่างพร้อมเพรียง

  • นอกจากนี้  นักศึกษาได้มีโอกาสสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย พระครูประชาธรรมนถ (หลวงพ่อเฉ่ง ฐานังกโร)วัดราษฏร์นิยม เเละกราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระวินัยโสภณเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พร้อมรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บูชากันทุกคน 

    ข้อมูลเพิ่มเติม: ด้วยความเมตตาของ”หลวงพ่อแฉ่ง”มีให้กับทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของท่านอย่างยั่งยืนก็คือ การให้การศึกษาท่านมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะให้เกิดสถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้กับวัดราษฎร์นิยม ครบทั้ง 3 ระดับ คือประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ซึ่งท่านเห็นว่าลูกหลานของท่านไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลๆ เรียนครบทั้ง 3 แห่งทำงานได้เลย จากความมุ่งมั่น และบารมีของ “หลวง พ่อ” ส่งผลให้เกิดโรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (อนุบาล-ป.6) โรงเรียนมัธยมวัดราษฎร์นิยม (ม.1-ม.6) วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย (ปวช.-ปวส.) ปัจจุบันยกวิทยะฐานะเป็น “วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี”

     ภาพกิจกรรม

  • พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ไหว้ครูเเละรับขวัญนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  • กราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระวินัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ณ วัดราษฏร์นิยม 

ภาพกิจกรรมและเนื้อหา ได้รับความเอื้อเฟื้อจากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี โดย
อ.จิรพันธ์ วงศ์อนุสรณ์