กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Michelin Talent Academy ปี 2562

กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์
โครงการ
Michelin Talent Academy ปี 2562
เครือข่ายโรงเรียนภาคอีสาน
ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561


ทีมงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ตัวแทนบริษัท สยามมิชลิน) และ สวทน. ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ Michelin Talent Academy ปี 2562 โดย บริษัท สยามมิชลิน เป็นบริษัทแรกที่เริ่มทำโครงการ WiL (Work integrated Learning) ร่วมกับ สวทน. มาตั้งแต่ปี 2555 ได้พัฒนาโครงการเชื่อมต่อนักศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ป.ตรี และ ป.โท จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น Michelin Talent Academy ในปี 2562 และในปีนี้เป็นปีแรกที่มารับสมัครนักเรียนที่สนใจ ณ โรงเรียนเครือข่ายในเขตภาคอีสาน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อศึกษาต่อในระดับ ปวส. โดยได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร วิธีการสอบคัดเลือก และสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษา ปวส. ในโครงการจะได้รับ เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

“วันที่ 7 มิถุนายน 2561”

(1) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ มี อาจารย์ลัดดาวัลย์ คมใส ครูแนะแนวประจำโรงเรียน ได้คอยอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และประสานงานให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมดเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ กับทีมงาน นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่ในโครงการ WiL มาแนะแนวและเยี่ยมเยียนที่โรงเรียนคอยให้ข้อมูลโครงการแก่รุ่นน้องอยู่เสมอ

(2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี มี อาจารย์วสันต์ เกษแก้ว รองผู้อำนวยการ ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานพร้อมประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด ร่วมรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ

(3) โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย จ.อุบลราชธานี มี อาจารย์มณฑา ลีนาม ครูชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับ ช่วยประสานงาน และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ให้เป็นอย่างดี พร้อมแจ้งให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องได้เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ

“วันที่ 8 มิถุนายน 2561”

(1) โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ มีอาจารย์ดำรงค์ บุญปัญญารักษ์ และคณะครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงาน ซึ่งมีน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเข้าร่วมรับฟังโครงการและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

(2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร มีอาจารย์รื่นฤดี ผันผาย ครูแนะแนวประจำโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับทีมงาน และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่เป็นอย่างดี ซึ่งมีน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้อง ร่วมรับฟังโครงการและให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมีรุ่นพี่ของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี 2558