อบรมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษา ป.โท WiL และ RDI ประจำปี 2561

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาปริญญาโท
โครงการ
WiL และโครงการ RDI ประจำปี 2561
วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2561
Haven Resort Huahin อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย สวทน. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการทำงานอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษา ป.โท WiL (Work-integrated Learning) สำหรับการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเป็นเวทีในการถ่ายทอดความรู้และประสบการด้านกระบวนการวิจัยเพื่อเพิ่มยอดขายในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางของนักศึกษาโครงการ RDI (Research Development and Industrialization) ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการมาแล้ว 1 ปี นอกจากนักศึกษาแล้ว ยังมีอาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ป.โท ผู้จัดการโครงการ และผู้เกี่ยวข้องโครงการ WiL และ RDI เข้าร่วม

 

กิจกรรม วันที่ 20 พ.ค. 2561

ช่วงเช้า รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา กล่าวต้อนรับ ชี้แจงบทบาทของ สวทน. ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของระหว่างอุตสาหกรรม (ภาคเอกชน) และวิทยาศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) ของประเทศ โดย สวทน. พัฒนาโครงการ WiL และ RDI เพื่อมุ่งแก้ปัญหาดังกล่าว เริ่มต้นจากการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองฝั่งให้เกิดขึ้น โดยนำนักศึกษา ป.โท เข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (สำหรับโครงการ WiL) และขนาดกลาง (สำหรับโครงการ RDI) และอธิบายให้นักศึกษาเห็นถึงคุณค่าและบทบาทหน้าที่ของตนเองในโครงการ จากนั้นจึงเป็นการกิจกรรมแนะนำตัวและเล่าประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมของนักศึกษาที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว

ช่วงบ่าย เป็นการเรียนรู้เครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ในการหาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การวิเคราะห์กระบวนการผลิต การวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา โดย อ.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ และทีมงาน ร่วมกับ สวทน. ซึ่งนักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติและทำแบบทดสอบเพื่อสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

กิจกรรม วันที่ 21 พ.ค. 2561

ช่วงเช้า รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา และ ดร.ณัฐวุฒิ อนุนิวัฒน์ ได้กล่าวสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา และองค์ความรู้สำคัญในการวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อใช้ในการทำงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งในโครงการ WiL หรือ RDI จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมการนำเสนอของนักศึกษาโครงการ RDI หลังจากเข้าร่วมโครงการมาเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งนักศึกษาทั้ง 7 คน ได้แบ่งการนำเสนอออกเป็น 3 ช่วง คือ (1) เครื่องมือ (Tools) ที่ได้เรียนรู้และการนำไปใช้ในการวิจัยในโรงงานขนาดกลางที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขาด (2) Project ที่ได้รับมอบหมายจากโรงงานที่ทำเสร็จแล้ว และ (3) Project ในปัจจุบันที่กำลังดำเนิน และได้จัดกิจกรรรม Workshop ย่อยให้กับนักศึกษา WIL เพื่อฝึกวิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยใช้กระบวนการควบคุมกระบวนการผลิตแบบองค์รวม

ช่วงบ่าย อ.ประเสริฐ ได้กล่าวสรุปกิจกรรมและตอบข้อซักถามกับนักศึกษา