กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมฯ WiL-GOODYEAR ปี 2561 (รุ่นที่ 2)

กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเริ่มเข้าโครงการเรียนรู้กับการทำงาน
นักศึกษา ปวส. WiL-GOODYEAR
รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่  23-27 เมษายน 2561
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ WiL-GOODYEAR รุ่นที่ 2 ให้มีความเข้าใจเป้าหมายของโครงการ WiL และเรียนรู้ทักษะช่างเบื้องต้นสำหรับการทำงานในสถานประกอบการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ WiL-GOODYEAR รุ่นที่ 2 ขึ้น

โดยมีการเปิดกิจกรรมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งมี ผู้อำนวยการอำนาจ สังข์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  และ อาจารย์จิรพันธ์ วงศ์อนุสรณ์ หัวหน้าหลักสูตรเทคนิคอุตสาหกรรม ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมและพบปะกับนักศึกษา รุ่นที่ 2  ทีมงานของบริษัท สมาร์ทเซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลนักศึกษาในโครงการ และนักศึกษาปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเข้าร่วมโครงการ WiL-GOODYEAR เช่นกัน ได้มาร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา ปวส. และถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการก่อนที่นักศึกษาจะได้เข้าปฏิบัติงานในบริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนพฤษภาคม

ภาพกิจกรรมวันที่ 23 เมษายน 2561

ภาพกิจกรรมวันที่ 24 เมษายน 2561

ภาพกิจกรรมวันที่ 25 เมษายน 2561