ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ STI-WiL– Continental ระดับ ป.โท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
โครงการ STI-WiL– Continental ปี 2561 (ระดับ ป.โท)

ตามที่ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือ ที่สำเร็จการศึกษาแล้วระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น วิศวกรฝึกหัด หรือนักเทคโนโลยีฝึกหัด เพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (STI-Work Integrated Learning: STI-WiL)  และได้มีการสอบสัมภาษณ์ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2651 แล้วนั้น

ขณะนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็น วิศวกรฝึกหัดหรือนักเทคโนโลยีฝึกหัด จำนวน 2 ท่าน คือ

(1)  นางสาวอังคนา สังข์ทองจีน

(2) นายกฤติธี ญาณพิสิฐกุล