ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ Pre-selection โครงการ STI-WiL-Continental (ระดับ ป.โท)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ pre-selection  
โครงการ STI-WiL– Continental ปี 2561 (ระดับ ป.โท)

ตามที่ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือ ที่สำเร็จการศึกษาแล้วระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น วิศวกรฝึกหัด หรือนักเทคโนโลยีฝึกหัด เพื่อเข้าร่วมโครงการ โครงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (STI-Work Integrated Learning: STI-WiL) นั้น

ขณะนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ pre- selection และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กับทางบริษัทฯ ใน วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561  เวลา 08.30 -17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 18 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

(1) Mr.Auttawut Hinchaisri

(2) Ms.Aungkna Sungtonggen

(3) Mr.Sinmed Meechalao

(4) Mr.Krittitee Yanpisitkul

(5) Mr.Peerawish Tawantarong