ประกาศผลการคัดเลือกวิศวกรฝึกหัดหรือนักเทคโนโลยีฝึกหัด (WiL-GOODYEAR) ปี 2561

ประกาศผลการคัดเลือก
วิศวกรฝึกหัดหรือนักเทคโนโลยีฝึกหัด
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โครงการ WiL- Goodyear ปีการศึกษา 2561

ตามที่ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำโครงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (STI-Work Integrated Learning: STI-WiL) โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือ ที่สำเร็จการศึกษาแล้วระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น วิศวกรฝึกหัด หรือ นักเทคโนโลยีฝึกหัด  ปีการศึกษา 2561 นั้น

ขณะนี้ทางบริษัท กู๊ดเยียร์ฯ ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจำนวน 4 ท่าน และ สำรอง จำนวน 1 ท่าน รายละเอียดตามตารางด้านล่าง