กำหนดการประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ในภาคเหนือวันที่ 3-12 ม.ค. 61

กำหนดการประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3 – 12 มกราคม 2561


ทีมงานโครงการ WiL โดย บริษัท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด  มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561 ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3 – 12 มกราคม 2561 ในเขตพื้นที่จังหวัด ลำปาง และ ลำพูน โดยทีมงานจะเข้าไปให้ข้อมูลโครงการและบริษัทที่เปิดรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในปี 2561  ช่องทางการสมัคร กาารเตรียมตัวเข้าร่วมการสอบ และเงื่อนไขโครงการ พร้อมตอบข้อสงสัยของนักเรียนและครูอาจารย์ หรือผู้ปกครองที่สนใจ สามารถไปร่วมรับฟังได้ ณ โรงเรียนทั้ง 24 แห่ง ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบ WiL ปวส. 2561

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบโครงการ WiL ปวส. 2561


ผู้สมัครสอบเข้าร่วมโครงการ WiL ปี 2561 ในระดับ ปวส. ที่กรอกใบสมััครเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบรับสมัครโดยใช้

  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

  • หมายเลขโทรศัพท์

เข้าตรวจสอบที่ => “ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร”

กำหนดการประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ในพื้นที่ภาคเหนือ 18-20 ธ.ค. 2560

กำหนดการประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. 2560

ทีมงานโครงการ WiL โดย บริษัท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด  มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561 ซึ่งมีสถานประกอบการ 2 แห่ง แจ้งความประสงค์รับนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 2 ปี ได้แก่

  1. บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      เปิดรับนักศึกษาชาย จำนวน 20 คน
  2. บริษัท   บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดรับนักศึกษา จำนวน 100 คน

นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือผู้ปกครอง/ครูแนะแนวที่สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ การสมัครเข้าร่วมโครงการ และสอบถามข้อสงสัยกับทีมงานได้โดยตรง ณ โรงเรียนเครือข่ายจำนวน 7 แห่ง ได้แก่  ร.ร. คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ (จ.กำแพงเพชร) ร.ร.ปางมะค่าวิทยาคม (จ.กำแพงเพชร) ร.ร. คณฑีพิทยาคม (จ.กำแพงเพชร) ร.ร.วังหินกิตติวิทยาคม (จ.ตาก) ร.ร.สามเงาวิทยาคม (จ.ตาก) ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา (จ.พิษณุโลก) และ ร.ร.เรืองวิทย์พิทยาคม (จ.กำแพงเพชร) โดยมีรายละเอียดตามรูปด้านล่าง

กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561 เขตภาคอีสาน

กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561

ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560

“วันที่ 13 ธันวาคม 2560″

ทีมงาน สวทน. ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561 เพื่อรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. เข้าร่วมโครงการที่โรงเรียนเครือข่ายในเขตภาคอีสาน เพิ่มเติมอีก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

(1) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.อำนาจเจริญ โดยมี  อาจารย์กิตติพัฒน์ จันทมานิต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  และ อาจารย์สุมาลี อุดมสิน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงาน ซึ่งโรงเรียนได้ร่วมโครงการ WiL มาตั้งแต่ปี 2558 และมีศิษย์เก่าของโรงเรียนเข้าปฏิบัติงานอยู่ในบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

  

(2) โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โดยมี  อาจารย์ทัศนีย์ อรรถรัตนศักดิ์ ครูแนะแนวประจำโรงเรียน ช่วยอำนวยความสะดวกทั้งด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ให้กับทีมงาน ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมรับฟังข้อมูลโครงการและสอบถามข้อสงสัยต่างๆ


(2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28  จ.ยโสธร มีอาจารย์รื่นฤดี ผันผาย ครูแนะแนวประจำโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับทีมงาน และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่เป็นอย่างดี ซึ่งมีน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมรับฟังโครงการและให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมีรุ่นพี่ของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี 2558 เข้าปฏิบัติงานอยู่ทั้ง บริษัท สตาร์สฯ   บริษัท กู๊ดเยียร์ฯ  และบริษัท โซนี่ฯ


“วันที่ 12 ธันวาคม 2560″

ทีมงาน สวทน. ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561 เพื่อรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. เข้าร่วมโครงการที่โรงเรียนเครือข่ายในเขตภาคอีสาน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

(1) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี โดยมี อาจารย์วสันต์ เกษแก้ว รองผู้อำนวยการ ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงาน  มีนักเรียนชั้น ม.6 ร่วมรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ

   

(2) โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย จ.อุบลราชธานี ซึ่งมี ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ อ.จำปา ลีนาม ครูแนะแนว ให้การต้อนรับ ช่วยประสานงาน และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ให้เป็นอย่างดี  นอกจากนักเรียนที่สนใจจะได้สอบถามข้อมูลโครงการจากทีมลงพื้นที่โดยตรงแล้ว น้องๆ ยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจากนักศึกษารุ่นพี่ในโครงการ WiL ที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนที่ปัจจุบันเข้าปฏิบัติงานอยู่ทั้งในบริษัท กู๊ดเยียร์ฯ และ บริษัท โซนี่ฯ อีกด้วย

และ (3) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ  มี อาจารย์ลัดดาวัลย์ คมใส ครูแนะแนวประจำโรงเรียนซึ่งได้ร่วมทำงานกับโครงการ WiL มาเป็นปีที่ 3 ได้คอยอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และประสานงานให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมดเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการ และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ กับทีมงาน สวทน. นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่ในโครงการ WiL มาแนะแนวและเยี่ยมเยียนที่โรงเรียนคอยให้ข้อมูลโครงการแก่รุ่นน้องอยู่เสมอ

 

  

กำหนดการประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ในพื้นที่ภาคอีสาน 12-13 ธ.ค. 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ในเขตภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2560

ทีมงานโครงการ WiL โดย สวทน. มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561 ซึ่งมีสถานประกอบการ 2 แห่ง แจ้งความประสงค์รับนักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 2 ปี ได้แก่

  1. บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)      เปิดรับนักศึกษาชาย จำนวน 20 คน
  2. บริษัท   บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดรับนักศึกษา จำนวน 100 คน

นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือผู้ปกครอง/ครูแนะแนวที่สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ การสมัครเข้าร่วมโครงการ และสอบถามข้อสงสัยกับทีมงานได้โดยตรง

ในเขตภาคอีสานมีกำหนดการลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 6 แห่ง  ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 (จ.อุบลฯ) โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย (จ.อุบลฯ) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 (จ.ศรีสะเกษ) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 (จ.อำนาจเจริญ) โรงเรียนอำนาจเจริญ (จ.อำนาจเจริญ) และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 (จ.ยโสธร) โดยมีรายละเอียดตามรูปด้านล่าง

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561 เขตภาคอีสาน