ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอาชีพในอุตสาหกรรม รอบที่ 1

สวทน. ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอาชีพในอุตสาหกรรม รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 สวทน. โดยได้เชิญครูแนะแนวจากโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ อ.รื่นฤดี ผันผาย (ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 28)  อ.ลัดดาวัลย์ คมใส (ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29) อ.วสันต์ เกษแก้ว (ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32) อ.ดวงดาว หาญทนงค์ (ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 51) อ.สุริศา คณะรูป (ร.ร.พนาศึกษา) อ.บังอร แสนทวีสุข (ร.ร.ประสานมิตรวิทยา) อ.โชติมันต์ คมไสย์ (ร.ร.ศรีรัตนวิทยา) ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์ (ผู้อำนวยการ ร.ร.อุบลราชธานีศรีวนาลัย) และ อ.สิรวัศยา สาริกานนท์ (ร.ร.ตากพิทยาคม) วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากฝั่งของสถานประกอบการ เกี่ยวกับตัวนักเรียน และเพื่อให้ครูแนะแนวสามารถนำข้อมูลจากสถานประกอบการและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ไปขยายผล ทั้งในกลุ่มครูแนะแนว และนักเรียนที่กำลังจะจบชั้น ม.6 และเพื่อเป็นการเตรียมสำหรับการรับนักเรียนในรุ่นถัดไป

วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ค. 2560
กิจกรรม ณ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 •  คุณฟินบาร์ โอคอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับและแนะนำบริษัท รวมทั้งกล่าวถึงโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ WiL  ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ ข้อคิดในการปฏิบัติงานและการเรียนแก่นักศึกษา รวมทั้งการรับนักศึกษารุ่นที่ 2  อีกจำนวน 20 คน
 • จากนั้นคุณทิฆัมพร เดชานุภาพ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการ WiL ฝั่งสถานประกอบการได้ร่วมให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ WiL กับครูแนะแนว  โดยมีตัวแทนนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง มาเล่าประสบการณ์ทั้งด้านทำงาน ด้านการเรียน และการใช้ชีวิต ตั้งแต่เข้าโครงการ รวมทั้งมีตัวแทนจากบริษัท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดการโรงเรียนในโรงงานโครงการมาร่วมตอบข้อซักถามของคณะครูแนะแนวด้วย
 • หลังจากเยี่ยมชมโรงงานแล้ว คณะครูจึงเดินทางไปเยี่ยมชมหอพักและห้องเรียนของนักศึกษา


คุณฟินบาร์ โอคอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท กล่าวต้อนรับคณะครูแนะแนว


คุณฟินบาร์ โอคอนเนอร์  (กรรมการผู้จัดการ)


นักศึกษา ปวส. WiL-GOODYEAR  เล่าประสบการณ์ในโครงการ WiL ที่ผ่านมา


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งตัวแทนนักศึกษา WiL-GOODYEAR  ครูพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่บริษัท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด


นายณัฐศาสตร์ ปัททุม  (ตัวแทนนักศึกษา ปวส. รุ่นที่ 1)


นายพีรวิชญ์ จั่นมุกดา  (ตัวแทนนักศึกษา ปวส. รุ่นที่ 1)


นายวีระวัฒน์ ทวนทอง (ตัวแทนนักศึกษา ปวส. รุ่นที่ 1)


นายจักรวัฒน์ สนิทมิจโร (ครูพี่เลี้ยง รุ่นที่ 1)

นายบุณยพล ลาพรหมมา (ครูพี่เลี้ยงรุ่นที่ 1)


คุณทิฆัมพร เดชานุภาพ (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)


ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 2560
กิจกรรม ณ หอพักนักศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด

 • คณะครูแนะแนวได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักศึกษา WiL ที่หอพักนวธานี ซึ่งเป็นหอพักของนักศึกษา WiL-Sony และมีห้องเรียนสำหรับนักศึกษายู่ภายในบริเวณเดียวกัน
 • คณะครูแนะแนวได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักศึกษา WiL ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน โดยมีครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง และตัวแทนของบริษัท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการโรงเรียนในโรงงาน ร่วมพูดคุยและตอบข้อซักถามของคณะครู

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ณ หอพักนวธานี

นักศึกษา ปวส. WiL-Sony

 

คุณครูแนะแนวพูดคุยกับนักศึกษา WiL-Sony และครูพี่เลี้ยง Sony

วันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 2560
กิจกรรม ณ สวทน.

 • รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สวทน. ได้มาร่วมการสรุปประเด็นจากการประชุม โดยได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ WiL  บทบาทของ สวทน.ในการแก้ปัญหาด้านกำลังคนด้าน วทน.   การดำเนินงานของโครงการ WiL  และ CA และความร่วมมือจากครูแนะแนวที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต และการรับนักศึกษาในปี 2561 รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของคณะครูแนะแนว  จากนั้นจึงกล่าวปิดและขอบคุณที่ได้มาร่วมการประชุมในครั้งนี้

รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สวทน. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะครูแนะแนว

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ สวทน.

มิชลิน

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

 • ประเภทกิจการ: ชิ้นส่วนยางรถยนต์
 • จำนวนนักศึกษาในโครงการ WiL ปี 2560
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 20 คน
   • สถาบันการศึกษา: คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
   • สาขา:
  • ระดับปริญญาโท 
   • สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
   • สาขา:
  • ระยะเวลาดำเนินการ: อย่างน้อย 3 (นักศึกษาจำนวน 2 รุ่น โดยเปิดรับนักศึกษาในปี 2560 และ 2561 ใช้เวลาศึกษารุ่นละ 2 ปี)
  • สถานที่ดำเนินโครงการ: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  • เว็บไซต์: http://transport.michelin.co.th/TH/th/homepage.html#

 

โซนี่

บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกิจการ: ผลิตโทรศัพท์มือถือ

จำนวนนักศึกษาในโครงการ WiL ปี 2560:

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์   จำนวน 118 คน
  1. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
  2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 • ระดับปริญญาโท 
  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                         จำนวน   6   คน
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    จำนวน   1   คน
  3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                    จำนวน   3   คน

ระยะเวลาดำเนินการ: อย่างน้อย 3 ปี (นักศึกษาจำนวน 2 รุ่น โดยเปิดรับนักศึกษาในปี 2560 และ 2561 ใช้เวลาศึกษารุ่นละ 2 ปี) เริ่มดำเนินการ นักศึกษาเข้าโรงงาน เมษายน 2560

สถานที่ดำเนินโครงการ: บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 140 หมู่ 5
สวนอุตสาหกรรมบางกระดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี

เว็บไซต์: http://www.sony.co.th/article/226601/section/sonycompanyoutline

สหฟาร์ม

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

ประเภทกิจการ: ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่

จำนวนนักศึกษาในโครงการ WiL ปี 2560

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จำนวน  10 คน
  • สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
  • สาขา: อาหารและโภชนาการ
 • ระดับปริญญาโท จำนวน 6 คน
  • สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สาขา: วิศวกรรมอาหาร และวิทยาศาสตร์การอาหาร

ระยะเวลาดำเนินการ: อย่างน้อย 2 ปี (นักศึกษาจำนวน 1 รุ่น โดยเปิดรับนักศึกษาในปี 2560 ใช้เวลาศึกษา 2 ปี) เริ่มดำเนินการแล้ว โดยนักศึกษาเข้าโรงงานเดือนสิงหาคม 2559

สถานที่ดำเนินโครงการ: บริษัท สหฟาร์ม จำกัด สาขาลพบุรี 99 หมู่ 8 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี 15130

เว็บไซต์: http://www.sahafarms.com/main.php

ShinEtsu

บริษัท ชิน-เอทซุซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกิจการ: ผลิตสารซิลิโคนโมดิฟายฟลูอิด

จำนวนนักศึกษาในโครงการ WiL ปี 2560:

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 20 คน
  • สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
  • สาขา: เทคนิคการผลิต
 • ระดับปริญญาโท จำนวน 2 คน
  • สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • สาขา: วิศวะเคมี

ระยะเวลาดำเนินการ: อย่างน้อย 4 ปี (นักศึกษาจำนวน 2 รุ่น โดยเปิดรับนักศึกษาในปี 2560 และ 2562 ใช้เวลาศึกษารุ่นละ 2 ปี) เริ่มดำเนินการ นักศึกษาเข้าโรงงานเดือน พ.ค. 2560

สิทธิประโยชน์: Super Cluster ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

สถานที่ดำเนินโครงการ: บริษัท ชิน-เอทซุซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 2 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เว็บไซต์: http://www.shinetsusilicone-global.com/info/th/index.shtml

ครูแนะแนว

ข้อมูลสำหรับครูแนะแนว


โครงการ WiL Feeder

ปี พ.ศ. 2555 โครงการ WiL ได้เริ่มนำร่องโครงการ โดยเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นตัวป้อนเข้าสู่ระบบ WiL (WiL Feeder) และในปีต่อๆ มาเมื่อจำนวนความต้องการนักศึกษา WiL ในโครงการเพิ่มมากขึ้น จึงได้ขยายการเปิดรับนักเรียนไปสู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคอีสาน เน้นกลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นหลัก

จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2560 นักศึกษา WiL ปวส. ที่เข้าร่วมโครงการมาจากโรงเรียนมัธยมปลายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก  จากโรงเรียนมัธยม 46 แห่ง ใน 17 จังหวัด และมีบางส่วนจบการศึกษาจากวิทยาลัย

โรงเรียนมัธยมที่มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ WiL ปี 2560 จำนวน 46 แห่ง

การสอบคัดเลือก

โครงการ WiL ได้จัดตั้งศูนย์สอบกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครสอบโดยพิจารณาจากจำนวนผู้สมัครและความสะดวกในการคมนาคมเป็นสำคัญ ในปี พ.ศ. 2560 มีการจัดตั้งศูนย์สอบถึง 6 แห่ง กระจายใน 4 ภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมสอบ จำนวน 333 คน

สำหรัับเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนั้น สถานประกอบการจะเป็นผู้กำหนดวิธีการสอบ  ข้อสอบที่ใช้  และสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเอง โดยมีโรงเรียนศูนย์สอบ บริษัทจัดการโรงเรียนในโรงงาน  และ สวทน. ร่วมดำเนินการ ทั้งนี้การพิจารณาและผลการตัดสินขึ้นอยู่กับสถานประกอบการทั้งหมด

กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา WiL  

กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานประกอบการให้เข้าร่วมโครงการ WiL ในระดับ ปวส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนจะเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งด้านสังคม ด้านความรู้ทางเทคนิคและเทคโนโลยี และทักษะช่างพื้นฐาน เนื่องจากนักศึกษาในโครงการ WiL ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายซึ่งไม่เคยฝึกปฏิบัติทักษะช่างมาก่อน รวมทั้งมาจากหลากหลายพื้นที่ ทำให้เมื่อเข้าสู่การทำงานจริงแล้วค่อนข้างใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของการทำงาน หรือหากไม่สามารถปรับตัวได้ก็มีความจำเป็นต้องออกจากโครงการ ดังนั้นเป้าหมายของโครงการจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการ WiL ทำความรู้จักเพื่อนร่วมโครงการที่มาจากต่างสถาบันการศึกษา ฝึกการทำงานเป็นทีม รู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับครูพี่เลี้ยงซึ่งจะต้องดูแลนักศึกษาไปตลอดโครงการ รับฟังประสบการณ์ทำงานจากวิทยากร และได้ลงมือปฏิบัติฝึกทักษะช่างเบื้องต้นโดยอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นผู้ดำเนินการฝึกให้

สำหรับ นักศึกษา WiL ปวส. ปี 2560 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 6-14 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก่อนเข้าปฏิบัติงานใน บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชิน-เอทซุซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อไป

ข้อมูลเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ

 • คลิปสัมภาษณ์นักศึกษา WiL

GoodYear

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ: ผลิตล้อยางเครื่องบิน และล้อยางรถยนต์ส่วนบุคคล

จำนวนนักศึกษาในโครงการ WiL ปี 2560:

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 20 คน

สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี     สาขา: เทคนิคอุตสาหกรรม

 • ระดับปริญญาโท จำนวน 2 คน

สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   สาขา: วิศวะเมคาทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    สาขา: เคมีเทคนิค

ระยะเวลาดำเนินการ: อย่างน้อย 3 ปี (นักศึกษาจำนวน 2 รุ่น โดยเปิดรับนักศึกษาในปี 2560 และ 2561 ใช้เวลาศึกษารุ่นละ 2 ปี) เริ่มดำเนินการ นักศึกษาเข้าโรงงานเดือน พ.ค. 2560

สิทธิประโยชน์: Super Cluster ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

สถานที่ดำเนินโครงการ: บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม.36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เว็บไซต์: www.goodyear.co.th/