ครูแนะแนว

ข้อมูลสำหรับครูแนะแนว


โครงการ WiL Feeder

ปี พ.ศ. 2555 โครงการ WiL ได้เริ่มนำร่องโครงการ โดยเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นตัวป้อนเข้าสู่ระบบ WiL (WiL Feeder) และในปีต่อๆ มาเมื่อจำนวนความต้องการนักศึกษา WiL ในโครงการเพิ่มมากขึ้น จึงได้ขยายการเปิดรับนักเรียนไปสู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคอีสาน เน้นกลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นหลัก

จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2560 นักศึกษา WiL ปวส. ที่เข้าร่วมโครงการมาจากโรงเรียนมัธยมปลายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก  จากโรงเรียนมัธยม 46 แห่ง ใน 17 จังหวัด และมีบางส่วนจบการศึกษาจากวิทยาลัย

โรงเรียนมัธยมที่มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ WiL ปี 2560 จำนวน 46 แห่ง

การสอบคัดเลือก

โครงการ WiL ได้จัดตั้งศูนย์สอบกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครสอบโดยพิจารณาจากจำนวนผู้สมัครและความสะดวกในการคมนาคมเป็นสำคัญ ในปี พ.ศ. 2560 มีการจัดตั้งศูนย์สอบถึง 6 แห่ง กระจายใน 4 ภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมสอบ จำนวน 333 คน

สำหรัับเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนั้น สถานประกอบการจะเป็นผู้กำหนดวิธีการสอบ  ข้อสอบที่ใช้  และสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเอง โดยมีโรงเรียนศูนย์สอบ บริษัทจัดการโรงเรียนในโรงงาน  และ สวทน. ร่วมดำเนินการ ทั้งนี้การพิจารณาและผลการตัดสินขึ้นอยู่กับสถานประกอบการทั้งหมด

กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา WiL  

กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานประกอบการให้เข้าร่วมโครงการ WiL ในระดับ ปวส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนจะเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งด้านสังคม ด้านความรู้ทางเทคนิคและเทคโนโลยี และทักษะช่างพื้นฐาน เนื่องจากนักศึกษาในโครงการ WiL ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายซึ่งไม่เคยฝึกปฏิบัติทักษะช่างมาก่อน รวมทั้งมาจากหลากหลายพื้นที่ ทำให้เมื่อเข้าสู่การทำงานจริงแล้วค่อนข้างใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของการทำงาน หรือหากไม่สามารถปรับตัวได้ก็มีความจำเป็นต้องออกจากโครงการ ดังนั้นเป้าหมายของโครงการจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการ WiL ทำความรู้จักเพื่อนร่วมโครงการที่มาจากต่างสถาบันการศึกษา ฝึกการทำงานเป็นทีม รู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับครูพี่เลี้ยงซึ่งจะต้องดูแลนักศึกษาไปตลอดโครงการ รับฟังประสบการณ์ทำงานจากวิทยากร และได้ลงมือปฏิบัติฝึกทักษะช่างเบื้องต้นโดยอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นผู้ดำเนินการฝึกให้

สำหรับ นักศึกษา WiL ปวส. ปี 2560 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 6-14 เมษายน 2560  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก่อนเข้าปฏิบัติงานใน บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชิน-เอทซุซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อไป

ข้อมูลเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ

  • คลิปสัมภาษณ์นักศึกษา WiL