GoodYear

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ: ผลิตล้อยางเครื่องบิน และล้อยางรถยนต์ส่วนบุคคล

จำนวนนักศึกษาในโครงการ WiL ปี 2560:

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 20 คน

สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี     สาขา: เทคนิคอุตสาหกรรม

  • ระดับปริญญาโท จำนวน 2 คน

สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   สาขา: วิศวะเมคาทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    สาขา: เคมีเทคนิค

ระยะเวลาดำเนินการ: อย่างน้อย 3 ปี (นักศึกษาจำนวน 2 รุ่น โดยเปิดรับนักศึกษาในปี 2560 และ 2561 ใช้เวลาศึกษารุ่นละ 2 ปี) เริ่มดำเนินการ นักศึกษาเข้าโรงงานเดือน พ.ค. 2560

สิทธิประโยชน์: Super Cluster ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

สถานที่ดำเนินโครงการ: บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 50/9 ถนนพหลโยธิน ก.ม.36 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เว็บไซต์: www.goodyear.co.th/