กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561 เขตภาคอีสาน

กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561

ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2560

“วันที่ 13 ธันวาคม 2560″

ทีมงาน สวทน. ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561 เพื่อรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. เข้าร่วมโครงการที่โรงเรียนเครือข่ายในเขตภาคอีสาน เพิ่มเติมอีก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

(1) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จ.อำนาจเจริญ โดยมี  อาจารย์กิตติพัฒน์ จันทมานิต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  และ อาจารย์สุมาลี อุดมสิน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงาน ซึ่งโรงเรียนได้ร่วมโครงการ WiL มาตั้งแต่ปี 2558 และมีศิษย์เก่าของโรงเรียนเข้าปฏิบัติงานอยู่ในบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

  

(2) โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ โดยมี  อาจารย์ทัศนีย์ อรรถรัตนศักดิ์ ครูแนะแนวประจำโรงเรียน ช่วยอำนวยความสะดวกทั้งด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ให้กับทีมงาน ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมรับฟังข้อมูลโครงการและสอบถามข้อสงสัยต่างๆ


(2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28  จ.ยโสธร มีอาจารย์รื่นฤดี ผันผาย ครูแนะแนวประจำโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับทีมงาน และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่เป็นอย่างดี ซึ่งมีน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมรับฟังโครงการและให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมีรุ่นพี่ของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี 2558 เข้าปฏิบัติงานอยู่ทั้ง บริษัท สตาร์สฯ   บริษัท กู๊ดเยียร์ฯ  และบริษัท โซนี่ฯ


“วันที่ 12 ธันวาคม 2560″

ทีมงาน สวทน. ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ WiL ปี 2561 เพื่อรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. เข้าร่วมโครงการที่โรงเรียนเครือข่ายในเขตภาคอีสาน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

(1) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี โดยมี อาจารย์วสันต์ เกษแก้ว รองผู้อำนวยการ ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงาน  มีนักเรียนชั้น ม.6 ร่วมรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ

   

(2) โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย จ.อุบลราชธานี ซึ่งมี ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ อ.จำปา ลีนาม ครูแนะแนว ให้การต้อนรับ ช่วยประสานงาน และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ให้เป็นอย่างดี  นอกจากนักเรียนที่สนใจจะได้สอบถามข้อมูลโครงการจากทีมลงพื้นที่โดยตรงแล้ว น้องๆ ยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจากนักศึกษารุ่นพี่ในโครงการ WiL ที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนที่ปัจจุบันเข้าปฏิบัติงานอยู่ทั้งในบริษัท กู๊ดเยียร์ฯ และ บริษัท โซนี่ฯ อีกด้วย

และ (3) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ  มี อาจารย์ลัดดาวัลย์ คมใส ครูแนะแนวประจำโรงเรียนซึ่งได้ร่วมทำงานกับโครงการ WiL มาเป็นปีที่ 3 ได้คอยอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และประสานงานให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมดเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการ และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ กับทีมงาน สวทน. นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่ในโครงการ WiL มาแนะแนวและเยี่ยมเยียนที่โรงเรียนคอยให้ข้อมูลโครงการแก่รุ่นน้องอยู่เสมอ