นักศึกษา ปวส. ปี 2562 (บริษัท สยามมิชลินฯ)

การรับสมัครนักศึกษา
โครงการ Michelin Talent Academy ปี 2562 

หลักสูตร ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม
ประจำปีการศึกษา 2562

โดย  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด และ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (Michelin)

โครงการ Michelin Talent Academy  โดย บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่เริ่มทำโครงการ WiL (Work integrated Learning) ร่วมกับ สวทน. มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และได้พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื้อง ปัจจุบันเปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ระดับ ปวส. ป.ตรี และ ป.โท และพัฒนาเป็นโครงการ Michelin Talent Academy ในปี 2562  และปีนี้เป็นปีแรกที่ขยายมารับสมัครนักเรียนที่สนใจ ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน เข้าร่วมโครงการในระดับ ปวส. ในหลักสูตร ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์

(2) ขั้นตอนการสอบคัดเลือก

(3) หลักฐานที่ใช้ในวันสอบคัดเลือก

(4) การสมัคร เปิดรับสมัครจนถึง “วันที่ 19 สิงหาคม 2561

4.1 สมัครเรียน ระดับ ปวส.  สามารถเลือกสมัครได้ดังนี้

(1) สมัครผ่านสถาบันการศึกษา โดยส่งรายชื่อและเลขบัตรประชาชนผู้สมัครสอบคัดเลือก ทาง email: [email protected]  (สำหรับภาคเหนือ)

 (2) สมัครด้วยตนเอง โดยส่งชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา และเลขบัตรประชาชนทาง email: [email protected] 

(3) สมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ที่  “ใบสมัครออนไลน์”  

**กรุณาเลือกสมัครเพียง  1 ช่องทางเท่านั้น**

4.2 สมัครทำงานกับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด   สามารถเลือกสมัครได้ดังนี้

(1) สมัครด้วยตนเอง ในวันสอบคัดเลือกทั้ง 3 สนามสอบ โดยเตรียมหลักฐานที่กำหนดในข้อ 3

(2) สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่ link “ใบสมัครออนไลน์”   และเตรียมหลักฐานที่กำหนดในข้อ 3 มาในวันสอบคัดเลือก

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าทำงาน download

(5) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

♦  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

♦ ประกาศผลการสอบคัดเลือก พร้อมแจ้งกำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

♦  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง

1.  Facebook :วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนาดอยสะเก็ด
2. Facebook :โครงการจัดการศึกษาโรงเรียนโรงงาน
3. website : https:\\college.rmutl.ac.th

(6) กำหนดการกิจกรรมโครงการ Michelin Talent Academy ปี 2562