ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอาชีพในอุตสาหกรรม รอบที่ 1

สวทน. ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอาชีพในอุตสาหกรรม รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 สวทน. โดยได้เชิญครูแนะแนวจากโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ อ.รื่นฤดี ผันผาย (ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 28)  อ.ลัดดาวัลย์ คมใส (ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29) อ.วสันต์ เกษแก้ว (ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32) อ.ดวงดาว หาญทนงค์ (ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 51) อ.สุริศา คณะรูป (ร.ร.พนาศึกษา) อ.บังอร แสนทวีสุข (ร.ร.ประสานมิตรวิทยา) อ.โชติมันต์ คมไสย์ (ร.ร.ศรีรัตนวิทยา) ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์ (ผู้อำนวยการ ร.ร.อุบลราชธานีศรีวนาลัย) และ อ.สิรวัศยา สาริกานนท์ (ร.ร.ตากพิทยาคม) วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากฝั่งของสถานประกอบการ เกี่ยวกับตัวนักเรียน และเพื่อให้ครูแนะแนวสามารถนำข้อมูลจากสถานประกอบการและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ไปขยายผล ทั้งในกลุ่มครูแนะแนว และนักเรียนที่กำลังจะจบชั้น ม.6 และเพื่อเป็นการเตรียมสำหรับการรับนักเรียนในรุ่นถัดไป

วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ค. 2560
กิจกรรม ณ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

  •  คุณฟินบาร์ โอคอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับและแนะนำบริษัท รวมทั้งกล่าวถึงโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ WiL  ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ ข้อคิดในการปฏิบัติงานและการเรียนแก่นักศึกษา รวมทั้งการรับนักศึกษารุ่นที่ 2  อีกจำนวน 20 คน
  • จากนั้นคุณทิฆัมพร เดชานุภาพ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการ WiL ฝั่งสถานประกอบการได้ร่วมให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ WiL กับครูแนะแนว  โดยมีตัวแทนนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง มาเล่าประสบการณ์ทั้งด้านทำงาน ด้านการเรียน และการใช้ชีวิต ตั้งแต่เข้าโครงการ รวมทั้งมีตัวแทนจากบริษัท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดการโรงเรียนในโรงงานโครงการมาร่วมตอบข้อซักถามของคณะครูแนะแนวด้วย
  • หลังจากเยี่ยมชมโรงงานแล้ว คณะครูจึงเดินทางไปเยี่ยมชมหอพักและห้องเรียนของนักศึกษา


คุณฟินบาร์ โอคอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท กล่าวต้อนรับคณะครูแนะแนว


คุณฟินบาร์ โอคอนเนอร์  (กรรมการผู้จัดการ)


นักศึกษา ปวส. WiL-GOODYEAR  เล่าประสบการณ์ในโครงการ WiL ที่ผ่านมา


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งตัวแทนนักศึกษา WiL-GOODYEAR  ครูพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่บริษัท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด


นายณัฐศาสตร์ ปัททุม  (ตัวแทนนักศึกษา ปวส. รุ่นที่ 1)


นายพีรวิชญ์ จั่นมุกดา  (ตัวแทนนักศึกษา ปวส. รุ่นที่ 1)


นายวีระวัฒน์ ทวนทอง (ตัวแทนนักศึกษา ปวส. รุ่นที่ 1)


นายจักรวัฒน์ สนิทมิจโร (ครูพี่เลี้ยง รุ่นที่ 1)

นายบุณยพล ลาพรหมมา (ครูพี่เลี้ยงรุ่นที่ 1)


คุณทิฆัมพร เดชานุภาพ (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)


ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 2560
กิจกรรม ณ หอพักนักศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด

  • คณะครูแนะแนวได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักศึกษา WiL ที่หอพักนวธานี ซึ่งเป็นหอพักของนักศึกษา WiL-Sony และมีห้องเรียนสำหรับนักศึกษายู่ภายในบริเวณเดียวกัน
  • คณะครูแนะแนวได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักศึกษา WiL ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน โดยมีครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง และตัวแทนของบริษัท สมาร์ท เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการโรงเรียนในโรงงาน ร่วมพูดคุยและตอบข้อซักถามของคณะครู

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน ณ หอพักนวธานี

นักศึกษา ปวส. WiL-Sony

 

คุณครูแนะแนวพูดคุยกับนักศึกษา WiL-Sony และครูพี่เลี้ยง Sony

วันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 2560
กิจกรรม ณ สวทน.

  • รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สวทน. ได้มาร่วมการสรุปประเด็นจากการประชุม โดยได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ WiL  บทบาทของ สวทน.ในการแก้ปัญหาด้านกำลังคนด้าน วทน.   การดำเนินงานของโครงการ WiL  และ CA และความร่วมมือจากครูแนะแนวที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต และการรับนักศึกษาในปี 2561 รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของคณะครูแนะแนว  จากนั้นจึงกล่าวปิดและขอบคุณที่ได้มาร่วมการประชุมในครั้งนี้

รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สวทน. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะครูแนะแนว

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ สวทน.