โซนี่

บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกิจการ: ผลิตโทรศัพท์มือถือ

จำนวนนักศึกษาในโครงการ WiL ปี 2560:

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์   จำนวน 118 คน
  1. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
  2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 • ระดับปริญญาโท 
  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                         จำนวน   6   คน
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    จำนวน   1   คน
  3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                    จำนวน   3   คน

ระยะเวลาดำเนินการ: อย่างน้อย 3 ปี (นักศึกษาจำนวน 2 รุ่น โดยเปิดรับนักศึกษาในปี 2560 และ 2561 ใช้เวลาศึกษารุ่นละ 2 ปี) เริ่มดำเนินการ นักศึกษาเข้าโรงงาน เมษายน 2560

สถานที่ดำเนินโครงการ: บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 140 หมู่ 5
สวนอุตสาหกรรมบางกระดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี

เว็บไซต์: http://www.sony.co.th/article/226601/section/sonycompanyoutline