สหฟาร์ม

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

ประเภทกิจการ: ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่

จำนวนนักศึกษาในโครงการ WiL ปี 2560

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จำนวน  10 คน
    • สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
    • สาขา: อาหารและโภชนาการ
  • ระดับปริญญาโท จำนวน 6 คน
    • สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    • สาขา: วิศวกรรมอาหาร และวิทยาศาสตร์การอาหาร

ระยะเวลาดำเนินการ: อย่างน้อย 2 ปี (นักศึกษาจำนวน 1 รุ่น โดยเปิดรับนักศึกษาในปี 2560 ใช้เวลาศึกษา 2 ปี) เริ่มดำเนินการแล้ว โดยนักศึกษาเข้าโรงงานเดือนสิงหาคม 2559

สถานที่ดำเนินโครงการ: บริษัท สหฟาร์ม จำกัด สาขาลพบุรี 99 หมู่ 8 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัด ลพบุรี 15130

เว็บไซต์: http://www.sahafarms.com/main.php