อินทนิลเกมส์ ต้านยาเสพติด ณ วท.นนทบุรี

อินทนิลเกมส์ ต้านยาเสพติด 
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

นักศึกษาโครงการ WiL-GOODYEAR และ WiL-Sony ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2561 ของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ในชื่อ “อินทนิลเกมส์ ต้านยาเสพติด”  โดยนักศึกษาโครงการ WiL ทั้งหมดอยู่ในทีม “สีน้ำเงิน”

 

คำชี้แจงใบสมัคร ปวส.

คำชี้แจงการกรอกใบสมัคร ปวส.

(1) ข้อมูลที่ควรเตรียมให้พร้อม ก่อนการกรอกใบสมัคร เพื่อความรวดเร็ว

1.อีเมล์ (e-mail)
2.เลขประจำตัวประชาชน
3.เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน
4.เบอร์โทรผู้ปกครอง
5.ผู้สมัครต้องแนบ "ภาพถ่าย" เพื่อยืนยันตัวตนในระบบโดยเป็น
  ♦ ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว เห็นใบหน้าชัดเจน
  ♦ ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องแบบนักเรียน/ นักศึกษา
  ♦ สามารถใช้ภาพถ่ายจากกล้องมือถือได้ หรือภาพที่ผู้สมัครมีไฟล์อยู่แล้ว

(2) สำหรับท่านที่กรอกใบสมัครผ่านมือถือสมาร์ทโฟน

“Link ใบสมัคร” 

http://wilschool.talumbon.com/index.php?q=/modules/WiL%20Application%20MCL/applicationForm_vocational.php

กิจกรรมไหว้ครูของนักศึกษา WiL-GOODYEAR ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

การเข้าร่วมกิจกรรม พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
ไหว้ครูเเละรับขวัญนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ของนักศึกษา
โครงการ WiL-GOODYEAR 

 • เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ซึ่งเป็นต้นสังกัดของนักศึกษา ปวส. โครงการ WiL-GOODYEAR ได้จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ไหว้ครูเเละรับขวัญ นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น และในโอกาสนี้ นักศึกษาโครงการ WiL-GOODYEAR จำนวน  2 ชั้นปี คือ ระดับชั้น ปวส. 1 และ ปวส. 2 ได้ร่วมกันจัดทำพานไหว้ครูและเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับนักศึกษาทั้งหมดของวิทยาลัยอย่างพร้อมเพรียง

 • นอกจากนี้  นักศึกษาได้มีโอกาสสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย พระครูประชาธรรมนถ (หลวงพ่อเฉ่ง ฐานังกโร)วัดราษฏร์นิยม เเละกราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระวินัยโสภณเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พร้อมรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บูชากันทุกคน 

  ข้อมูลเพิ่มเติม: ด้วยความเมตตาของ”หลวงพ่อแฉ่ง”มีให้กับทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของท่านอย่างยั่งยืนก็คือ การให้การศึกษาท่านมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะให้เกิดสถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้กับวัดราษฎร์นิยม ครบทั้ง 3 ระดับ คือประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ซึ่งท่านเห็นว่าลูกหลานของท่านไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลๆ เรียนครบทั้ง 3 แห่งทำงานได้เลย จากความมุ่งมั่น และบารมีของ “หลวง พ่อ” ส่งผลให้เกิดโรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (อนุบาล-ป.6) โรงเรียนมัธยมวัดราษฎร์นิยม (ม.1-ม.6) วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย (ปวช.-ปวส.) ปัจจุบันยกวิทยะฐานะเป็น “วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี”

   ภาพกิจกรรม

 • พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ไหว้ครูเเละรับขวัญนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 • กราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระวินัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ณ วัดราษฏร์นิยม 

ภาพกิจกรรมและเนื้อหา ได้รับความเอื้อเฟื้อจากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี โดย
อ.จิรพันธ์ วงศ์อนุสรณ์ 

มิชลิน

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

 • ประเภทกิจการ: ชิ้นส่วนยางรถยนต์
 • จำนวนนักศึกษาในโครงการ WiL ปี 2560
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 20 คน
   • สถาบันการศึกษา: คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
   • สาขา:
  • ระดับปริญญาโท 
   • สถาบันการศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
   • สาขา:
  • ระยะเวลาดำเนินการ: อย่างน้อย 3 (นักศึกษาจำนวน 2 รุ่น โดยเปิดรับนักศึกษาในปี 2560 และ 2561 ใช้เวลาศึกษารุ่นละ 2 ปี)
  • สถานที่ดำเนินโครงการ: บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  • เว็บไซต์: http://transport.michelin.co.th/TH/th/homepage.html#