อินทนิลเกมส์ ต้านยาเสพติด ณ วท.นนทบุรี

อินทนิลเกมส์ ต้านยาเสพติด 
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

นักศึกษาโครงการ WiL-GOODYEAR และ WiL-Sony ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2561 ของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ในชื่อ “อินทนิลเกมส์ ต้านยาเสพติด”  โดยนักศึกษาโครงการ WiL ทั้งหมดอยู่ในทีม “สีน้ำเงิน”

 

คำชี้แจงใบสมัคร ปวส.

คำชี้แจงการกรอกใบสมัคร ปวส.

(1) ข้อมูลที่ควรเตรียมให้พร้อม ก่อนการกรอกใบสมัคร เพื่อความรวดเร็ว

1.อีเมล์ (e-mail)
2.เลขประจำตัวประชาชน
3.เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน
4.เบอร์โทรผู้ปกครอง
5.ผู้สมัครต้องแนบ "ภาพถ่าย" เพื่อยืนยันตัวตนในระบบโดยเป็น
  ♦ ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว เห็นใบหน้าชัดเจน
  ♦ ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องแบบนักเรียน/ นักศึกษา
  ♦ สามารถใช้ภาพถ่ายจากกล้องมือถือได้ หรือภาพที่ผู้สมัครมีไฟล์อยู่แล้ว

(2) สำหรับท่านที่กรอกใบสมัครผ่านมือถือสมาร์ทโฟน

“Link ใบสมัคร” 

http://wilschool.talumbon.com/index.php?q=/modules/WiL%20Application%20MCL/applicationForm_vocational.php

กิจกรรมไหว้ครูของนักศึกษา WiL-GOODYEAR ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

การเข้าร่วมกิจกรรม พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
ไหว้ครูเเละรับขวัญนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
ของนักศึกษา
โครงการ WiL-GOODYEAR 

 • เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ซึ่งเป็นต้นสังกัดของนักศึกษา ปวส. โครงการ WiL-GOODYEAR ได้จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ไหว้ครูเเละรับขวัญ นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น และในโอกาสนี้ นักศึกษาโครงการ WiL-GOODYEAR จำนวน  2 ชั้นปี คือ ระดับชั้น ปวส. 1 และ ปวส. 2 ได้ร่วมกันจัดทำพานไหว้ครูและเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับนักศึกษาทั้งหมดของวิทยาลัยอย่างพร้อมเพรียง

 • นอกจากนี้  นักศึกษาได้มีโอกาสสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย พระครูประชาธรรมนถ (หลวงพ่อเฉ่ง ฐานังกโร)วัดราษฏร์นิยม เเละกราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระวินัยโสภณเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี พร้อมรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บูชากันทุกคน 

  ข้อมูลเพิ่มเติม: ด้วยความเมตตาของ”หลวงพ่อแฉ่ง”มีให้กับทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของท่านอย่างยั่งยืนก็คือ การให้การศึกษาท่านมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะให้เกิดสถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้กับวัดราษฎร์นิยม ครบทั้ง 3 ระดับ คือประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ซึ่งท่านเห็นว่าลูกหลานของท่านไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลๆ เรียนครบทั้ง 3 แห่งทำงานได้เลย จากความมุ่งมั่น และบารมีของ “หลวง พ่อ” ส่งผลให้เกิดโรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (อนุบาล-ป.6) โรงเรียนมัธยมวัดราษฎร์นิยม (ม.1-ม.6) วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย (ปวช.-ปวส.) ปัจจุบันยกวิทยะฐานะเป็น “วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี”

   ภาพกิจกรรม

 • พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ไหว้ครูเเละรับขวัญนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 • กราบนมัสการ พระเดชพระคุณพระวินัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ณ วัดราษฏร์นิยม 

ภาพกิจกรรมและเนื้อหา ได้รับความเอื้อเฟื้อจากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี โดย
อ.จิรพันธ์ วงศ์อนุสรณ์ 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Michelin Talent Academy ปี 2562

กิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์
โครงการ
Michelin Talent Academy ปี 2562
เครือข่ายโรงเรียนภาคอีสาน
ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561


ทีมงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ตัวแทนบริษัท สยามมิชลิน) และ สวทน. ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ Michelin Talent Academy ปี 2562 โดย บริษัท สยามมิชลิน เป็นบริษัทแรกที่เริ่มทำโครงการ WiL (Work integrated Learning) ร่วมกับ สวทน. มาตั้งแต่ปี 2555 ได้พัฒนาโครงการเชื่อมต่อนักศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ป.ตรี และ ป.โท จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น Michelin Talent Academy ในปี 2562 และในปีนี้เป็นปีแรกที่มารับสมัครนักเรียนที่สนใจ ณ โรงเรียนเครือข่ายในเขตภาคอีสาน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อศึกษาต่อในระดับ ปวส. โดยได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร วิธีการสอบคัดเลือก และสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษา ปวส. ในโครงการจะได้รับ เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

“วันที่ 7 มิถุนายน 2561”

(1) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ มี อาจารย์ลัดดาวัลย์ คมใส ครูแนะแนวประจำโรงเรียน ได้คอยอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และประสานงานให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมดเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ กับทีมงาน นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่ในโครงการ WiL มาแนะแนวและเยี่ยมเยียนที่โรงเรียนคอยให้ข้อมูลโครงการแก่รุ่นน้องอยู่เสมอ

(2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี มี อาจารย์วสันต์ เกษแก้ว รองผู้อำนวยการ ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานพร้อมประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด ร่วมรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ

(3) โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย จ.อุบลราชธานี มี อาจารย์มณฑา ลีนาม ครูชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับ ช่วยประสานงาน และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ให้เป็นอย่างดี พร้อมแจ้งให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องได้เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสอบถามข้อสงสัยต่างๆ

“วันที่ 8 มิถุนายน 2561”

(1) โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ มีอาจารย์ดำรงค์ บุญปัญญารักษ์ และคณะครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงาน ซึ่งมีน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเข้าร่วมรับฟังโครงการและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

(2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร มีอาจารย์รื่นฤดี ผันผาย ครูแนะแนวประจำโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับทีมงาน และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่เป็นอย่างดี ซึ่งมีน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้อง ร่วมรับฟังโครงการและให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมีรุ่นพี่ของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี 2558

รับสมัครนักศึกษาโครงการ WiL-Michelin ปี 2562 (ปวส.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ และการสอบคัดเลือกนักศึกษา
โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
(Work integrated Learning, WiL)
ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตร ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม

โดย  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด และ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (Michelin)

โครงการ WiL-Michelin แจ้งข่าวการประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อรับนักเรียน/นักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. เข้าร่วมสอบคัดเลือกเข้าร่วมเป็นนักศึกษา ปวส. โครงการ WiL-Michelin  ประจำปี 2562

กำหนดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่เขตภาคเหนือและภาคอีสานตามกำหนดการด้านล่าง ทั้งนี้ในวันดังกล่าวจะมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่โครงการ  WiL-Michelin ได้มาเปิดสนามสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่ภาคอีสาน

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อที่เบอร์ 080 124 4444 ต่อ 1083 (คุณอิง) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษา ป.โท WiL และ RDI ประจำปี 2561

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาปริญญาโท
โครงการ
WiL และโครงการ RDI ประจำปี 2561
วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2561
Haven Resort Huahin อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย สวทน. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการทำงานอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษา ป.โท WiL (Work-integrated Learning) สำหรับการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเป็นเวทีในการถ่ายทอดความรู้และประสบการด้านกระบวนการวิจัยเพื่อเพิ่มยอดขายในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางของนักศึกษาโครงการ RDI (Research Development and Industrialization) ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการมาแล้ว 1 ปี นอกจากนักศึกษาแล้ว ยังมีอาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ป.โท ผู้จัดการโครงการ และผู้เกี่ยวข้องโครงการ WiL และ RDI เข้าร่วม

 

กิจกรรม วันที่ 20 พ.ค. 2561

ช่วงเช้า รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา กล่าวต้อนรับ ชี้แจงบทบาทของ สวทน. ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของระหว่างอุตสาหกรรม (ภาคเอกชน) และวิทยาศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) ของประเทศ โดย สวทน. พัฒนาโครงการ WiL และ RDI เพื่อมุ่งแก้ปัญหาดังกล่าว เริ่มต้นจากการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองฝั่งให้เกิดขึ้น โดยนำนักศึกษา ป.โท เข้าไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (สำหรับโครงการ WiL) และขนาดกลาง (สำหรับโครงการ RDI) และอธิบายให้นักศึกษาเห็นถึงคุณค่าและบทบาทหน้าที่ของตนเองในโครงการ จากนั้นจึงเป็นการกิจกรรมแนะนำตัวและเล่าประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมของนักศึกษาที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว

ช่วงบ่าย เป็นการเรียนรู้เครื่องมือ (Tools) ที่ใช้ในการหาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การวิเคราะห์กระบวนการผลิต การวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา โดย อ.ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ และทีมงาน ร่วมกับ สวทน. ซึ่งนักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติและทำแบบทดสอบเพื่อสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

กิจกรรม วันที่ 21 พ.ค. 2561

ช่วงเช้า รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา และ ดร.ณัฐวุฒิ อนุนิวัฒน์ ได้กล่าวสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา และองค์ความรู้สำคัญในการวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพื่อใช้ในการทำงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งในโครงการ WiL หรือ RDI จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมการนำเสนอของนักศึกษาโครงการ RDI หลังจากเข้าร่วมโครงการมาเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งนักศึกษาทั้ง 7 คน ได้แบ่งการนำเสนอออกเป็น 3 ช่วง คือ (1) เครื่องมือ (Tools) ที่ได้เรียนรู้และการนำไปใช้ในการวิจัยในโรงงานขนาดกลางที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขาด (2) Project ที่ได้รับมอบหมายจากโรงงานที่ทำเสร็จแล้ว และ (3) Project ในปัจจุบันที่กำลังดำเนิน และได้จัดกิจกรรรม Workshop ย่อยให้กับนักศึกษา WIL เพื่อฝึกวิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยใช้กระบวนการควบคุมกระบวนการผลิตแบบองค์รวม

ช่วงบ่าย อ.ประเสริฐ ได้กล่าวสรุปกิจกรรมและตอบข้อซักถามกับนักศึกษา

กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมฯ WiL-GOODYEAR ปี 2561 (รุ่นที่ 2)

กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเริ่มเข้าโครงการเรียนรู้กับการทำงาน
นักศึกษา ปวส. WiL-GOODYEAR
รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่  23-27 เมษายน 2561
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ WiL-GOODYEAR รุ่นที่ 2 ให้มีความเข้าใจเป้าหมายของโครงการ WiL และเรียนรู้ทักษะช่างเบื้องต้นสำหรับการทำงานในสถานประกอบการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ WiL-GOODYEAR รุ่นที่ 2 ขึ้น

โดยมีการเปิดกิจกรรมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งมี ผู้อำนวยการอำนาจ สังข์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  และ อาจารย์จิรพันธ์ วงศ์อนุสรณ์ หัวหน้าหลักสูตรเทคนิคอุตสาหกรรม ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมและพบปะกับนักศึกษา รุ่นที่ 2  ทีมงานของบริษัท สมาร์ทเซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลนักศึกษาในโครงการ และนักศึกษาปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเข้าร่วมโครงการ WiL-GOODYEAR เช่นกัน ได้มาร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา ปวส. และถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการก่อนที่นักศึกษาจะได้เข้าปฏิบัติงานในบริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด ในเดือนพฤษภาคม

ภาพกิจกรรมวันที่ 23 เมษายน 2561

ภาพกิจกรรมวันที่ 24 เมษายน 2561

ภาพกิจกรรมวันที่ 25 เมษายน 2561

กำหนดการเดินทางเข้าหอพักโครงการ WiL – SONY

กำหนดการเดินทางเข้าหอพักโครงการ WiL – SONY
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ 

หากมีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสอบถามได้ที่ 092-4945665 (คุณ ณิชานันท์) และ 094-4562221 (คุณ ลักษิกา) 

กำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา WiL-Goodyear (เพิ่มเติม)

กำหนดการค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับ
นักศึกษาโครงการ WiL-Goodyear (เพิ่มเติม)

สวทน. ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาโครงการ WiL-Goodyear ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังตารางด้านล่าง

ดาวน์โหลด: PDF

หอพักของนักศึกษา WiL-Goodyear 

 • โปรเกรส แมนชั่น
 • ที่อยู่: 81/10 ม.1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ STI-WiL– Continental ระดับ ป.โท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
โครงการ STI-WiL– Continental ปี 2561 (ระดับ ป.โท)

ตามที่ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือ ที่สำเร็จการศึกษาแล้วระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น วิศวกรฝึกหัด หรือนักเทคโนโลยีฝึกหัด เพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (STI-Work Integrated Learning: STI-WiL)  และได้มีการสอบสัมภาษณ์ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2651 แล้วนั้น

ขณะนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็น วิศวกรฝึกหัดหรือนักเทคโนโลยีฝึกหัด จำนวน 2 ท่าน คือ

(1)  นางสาวอังคนา สังข์ทองจีน

(2) นายกฤติธี ญาณพิสิฐกุล