Home

โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน

มีชื่ออย่างเป็นทางการ คือ โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work integrated Learning, WiL) โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ดำเนินงานในลักษณะ “โรงเรียนในโรงงาน” คือ จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือ ปริญญาตรี ในโรงงาน ซึ่งนักศึกษาจะได้ทำงานในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ (Operator) และมีการจัดการเรียนการสอนหลังเลิกงานหรือช่วงวันหยุด โดยมีแกนหลักคือ “การใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน”

เป้าหมายของโครงการ

  1. เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านการผลิตและพัฒนากำลังคนทางเทคนิคและเทคโนโลยี (ปวส.-ป.ตรี) ที่มีทักษะและความรู้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
  2. เพื่อแก้ปัญหาความไม่สอดคล้อง (mismatch) ด้านกำลังคนระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา โดยที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะ “กำลังคน” ที่เข้าร่วมโครงการได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล

WiL ประกอบด้วยใครบ้าง?

ในการดำเนินโครงการ ต้องมีความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน ด้วยกันคือ

  • ภาครัฐ

สวทน.  เป็นหน่วยงานหลัก ดำเนินงานด้านนโยบาย สนับสนุนและประสานงานเพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการทำโครงการ คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งได้กำหนดให้โครงการ WiL เป็นเกณฑ์หนึ่งในการขอรับสิทธิ์ประโยชน์ด้านภาษีได้

 

  • ภาคอุตสาหกรรม

ได้แก่ สถานประกอบการที่มีปัญหาด้านแรงงาน และ/หรือให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ที่ผ่านมามีจำนวน 9 แห่ง อยู่ใน 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี  และอาหาร

  • ภาคการศึกษา

ประกอบด้วยสถานศึกษาทั้งระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โดยมีบทบาทที่แตกต่างกันคือ

  1. สถาบันอาชีวศึกษ เป็นต้นสังกัดของ “นักศึกษา WiL” ระดับ ปวส. และร่วมส่งครูเข้าสอนในสถานประกอบการโดยเน้นเนื้อหาที่บูรณาการเข้ากับการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา
  2. สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้นสังกัดของนักศึกษาปริญญาโท หรือ “ครูพี่เลี้ยง” ซึ่งเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อถอดความรู้ทำเป็นบทเรียนสอนนักศึกษา WiL ปวส. ซึ่งครูพี่เลี้ยงจะได้เรียนระดับปริญญาโทและทำวิทยานิพนธ์ที่มุ่งแก้ปัญหาของสถานประกอบการเป็นหลักโดยมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของสถานประกอบการเป็นที่ปรึกษาร่วมกัน

 

A homepage section

This is an example of a homepage section. Homepage sections can be any page other than the homepage itself, including the page that shows your latest blog posts.

Private: About

You might be an artist who would like to introduce yourself and your work here or maybe you’re a business with a mission to describe.

Private: Blog

อินทนิลเกมส์ ต้านยาเสพติด ณ วท.นนทบุรี

อินทนิลเกมส์ ต้านยาเสพติด  วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  นักศึกษาโครงการ WiL-GOODYEAR และ WiL-Sony ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2561 ของวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ในชื่อ “อินทนิลเกมส์ ต้านยาเสพติด”  โดยนักศึกษาโครงการ WiL ทั้งหมดอยู่ในทีม “สีน้ำเงิน”  

คำชี้แจงใบสมัคร ปวส.

คำชี้แจงการกรอกใบสมัคร ปวส. (1) ข้อมูลที่ควรเตรียมให้พร้อม ก่อนการกรอกใบสมัคร เพื่อความรวดเร็ว 1.อีเมล์ (e-mail) 2.เลขประจำตัวประชาชน 3.เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน 4.เบอร์โทรผู้ปกครอง 5.ผู้สมัครต้องแนบ “ภาพถ่าย” เพื่อยืนยันตัวตนในระบบโดยเป็น ♦ ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว เห็นใบหน้าชัดเจน ♦ ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องแบบนักเรียน/ นักศึกษา ♦ สามารถใช้ภาพถ่ายจากกล้องมือถือได้ หรือภาพที่ผู้สมัครมีไฟล์อยู่แล้ว (2) สำหรับท่านที่กรอกใบสมัครผ่านมือถือสมาร์ทโฟน “Link ใบสมัคร”  http://wilschool.talumbon.com/index.php?q=/modules/WiL%20Application%20MCL/applicationForm_vocational.php